Adresas: 
Sinagogų g. 5A, Klaipėda
Tel.: 46-314751

El. paštas: 
putinelis.put@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.putinelis.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių, rusų
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos
Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" sukurta lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, kuriai pritarta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ŠV1-328. Papildomai į ugdomąją veiklą integruojamos ir šios Švietimo ir mokslo ministerijos aprobuotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos:
Vaikų darželių programa "Vėrinėlis";
V. Bortkevičienė, Estetinio ir meninio ugdymo programa;
A. Gaižutis, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa;
Kad mažylis augtų sveikas. Protinio vaikų brandinimo programa;
O. Monkevičienė, L. Palačionienė, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo ir žalingų įgūdžių prevencijos programa;
O. Monkevičienė, Ankstyvojo ugdymo vadovas;
Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.
Metodinės rekomendacijos ir priedai "Radugos" programai.
Lopšelyje-darželyje taip pat įgyvendinamos individuali įstaigos programa:,,Sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo".


Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" įgyvendinamas ugdymo(si) programos projektas:
Tikslas. Kartu su šeima rengti vaiką gyvenimui, pačiai artimiausiai perspektyvai, dabarčiai, sudarant sąlygas visapusiškam jo ugdymui(si) čia ir dabar.

Uždaviniai:
1. Padėti vaikui ir šeimai pažinti, surasti ir perimti tautos kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.).
2. Sieti etninį ugdymą su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.
3. Sudaryti sąlygas ypatingai vaikų veiklai - žaidimui.
4. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinat jo poreikius: judėjimo, saugumo, bendravimo ir kt.
5. Padėti vaikui perimti komunikacinės kultūros pradmenis, tenkinti jo poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį.
6. Plėtoti vaiko emocinę, socialinę-kultūrinę patirtį, pratinant vaiką realiai gyventi artimiausioje aplinkoje.
7. Padėti vaikui plėtoti estetinį, meninį jautrumą, ugdytis gebėjimui išreikšti savo patirtį, taikant meninės raiškos būdus.
8. Žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, pratinti jame atitinkamai elgtis bei vertinti viską, kas jį supą.